Välkommen till Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering (MmD) är Malmös och en av Skånes antidiskrimineringsbyråer.

 

Vi arbetar för att motverka och förebygga diskriminering:

 

  • dels genom att erbjuda kostnadsfri juridisk hjälp till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering.
  • dels genom att erbjuda informationsinsatser, kompetensutveckling och processtöd kring mänskliga rättigheter och antidiskriminering.
  • dels genom att samverka och bilda opinion i frågor som rör mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

Nyheter från MmD


ETT LITET STEG PÅ VÄGEN MOT ATT GÖRA BARNKONVENTIONEN TILL LAG

 
Idag får Lagrådet* regeringens förslag om att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är ett steg, på en långsam väg innan konventionen faktiskt kan bli lag. Regeringen har tidigare lovat att lagförslaget skulle träda i kraft 2018, men nu har datumet skjutits upp till år 2020.
 
Malmö mot Diskriminering ser att det är hög tid för ett barnrättsbaserat synsätt att få genomslag i Sverige. Sedan starten av projektet DiBU (Diskriminering mot Barn och Unga) för ett år sedan har MmD handlagt ett fyrtiotal diskrimineringsfall mot barn i Skåne.
Det handlar om barn och unga som upplevt diskriminering i sina bostadsområden, i skolor, inom idrottsföreningar och i kontakt med socialtjänsten. Det handlar om barn med funktionsvariationer som inte får det stöd i skola och förskola som de har lagstadgad rätt till – och om barn som upplevt diskriminering på grund av sin könsidentitet eller etnicitet.
En röd tråd i barnens berättelser är att vuxna gärna bortförklarar högst verkliga och smärtsamma kränkningar som de blivit utsatta för. ”Bry dig inte”, ”Det är bara på skoj”, ”De vet inte bättre” är exempel på hur det kan låta från de som har ansvaret. Barns möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda är mycket små. Och vuxnas förminskning av barns upplevelser är tyvärr en vanlig bidragande orsak.
 
Vi befinner oss tyvärr mycket långt ifrån en situation där varje enskilt barn ses och respekteras som en rättighetsbärare med unik personlighet, egna behov och personlig integritet. Det behövs en förändring av hur vuxensamhället ser på barn. Regeringen har ett stort arbete framför sig, för att försäkra att myndighetsutövare och rättstillämpare får den barnrättskompetens som är nödvändig för att så småningom kunna tillämpa barnkonventionen.
 
*Lagrådet är en myndighet där domare (och ibland före detta domare) i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen är medlemmar. De granskar viktiga lagförslag innan de lämnas till riksdagen, t.ex. för att se hur de stämmer överens med grundlagar. Sedan lämnas förslaget vidare till riksdagen som tar beslut om lagförslaget ska bli lag eller inte.
 

Publicerat 6/7 2017 i kategorin Okategoriserade.


Sommarstängt på MmD v.27-31

Malmö mot Diskriminering har sommarstängt från måndag den 3 juli till 6 augusti.

 

Under denna period kommer vi därför inte ha möjlighet att svara i telefon eller kolla av mejlen. Mejlen kommer istället att besvaras i kronologisk ordning efter den 7 augusti. Så kommer vi återkomma till dig så fort som möjligt.

 

Råd och stöd

När vi har sommarstängt kommer vi ej ha möjlighet att ge råd och stöd. Tidsgränsen för att kunna ta upp ett diskrimineringsärende är 2 år från det att diskrimineringen skett. Om du ligger nära denna tidsgräns rekommenderar vi dig att ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO).  DO nås på telefon 08-120 20 700.

 

Diskriminerad på jobbet?

Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det först och främst ditt fackförbund du skall vända dig till. Om du inte är fackligt ansluten och frågan rör uppsägning eller avsked rekommenderar vi att du tar kontakt med DO då tidsgränserna för att kunna ta upp ett ärende, är korta inom arbetslivet. DO nås på telefon 08-120 20 700

 

Vi önskar er alla en riktigt fin sommar!

 

Publicerat 30/6 2017 i kategorin Okategoriserade.


Jobba hos oss!

Vi söker ytterligare en projektjurist!

Vill du arbeta mot barn och ungas utsatthet för diskriminering på antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering? Ta chansen! Projektet DiBU (Diskriminering mot Barn och Unga) vill efter ett år utöka sitt team med ytterligare en jurist.

 

Sök tjänsten här!

 

MmD arbetar utifrån ett inkluderande synsätt som riktar sig både externt och internt och arbetar aktivt mot alla former av diskriminering. Alla ansökningar bedöms utifrån de kompetenskrav som arbetet ställer. Vi erbjuder bl.a. en funktionsanpassad arbetsmiljö.

 

Då vi jobbar med en anonymiserad, inkluderande och kompetensbaserad ansökningsprocess tar vi inte emot personliga brev eller CV. Men har du frågor skicka ett mail till info@malmomotdiskriminering.se

 

Publicerat 8/5 2017 i kategorin Okategoriserade.


PRESSMEDDELANDE

Sex rättighetsorganisationer anmäler SKL till Diskrimineringsombudsmannen

 

Sex organisationer anmäler Sveriges Kommuner och Landsting till Diskrimineringsombudsmannen för diskriminerande riktlinjer för assisterad befruktning.

– Det finns flera problem med SKL:s riktlinjer, säger Sara Bäckström på RFSU. Människor riskerar att diskrimineras utifrån ålder, sexuell läggning och könsidentitet och det vill vi att diskrimineringsombudsmannen ska titta på.

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tog under 2016 fram nya riktlinjer för assisterad befruktning. Organisationerna Malmö mot Diskriminering, Byrån mot diskriminering Östergötland, Örebro rättighetscenter, RFSU, RFSL och Föreningen Längtan anmäler idag SKL:s riktlinjer till diskrimineringsombudsmannen. Riktlinjerna innehåller åldersgränser som diskriminerar såväl samkönade och olikkönade par samt ensamstående kvinnor. Dessutom innehåller riktlinjerna ett språk som riskerar att drabba transpersoners rätt till assisterade befruktning.

 

– Vi som anmäler anser att SKL:s riktlinjer är diskriminerande och vill att DO ser över hur SKL:s riktlinjer är skrivna, tolkas och används i praktiken, säger Johanna Ingemarsson på Malmö mot Diskriminering. Det kan vara så att SKL:s riktlinjer bryter mot Diskrimineringslagen.

 

I riktlinjerna finns fixerade åldersgränser för assisterad befruktning vilket Malmö mot diskriminering, RFSL och RFSU menar är åldersdiskriminerande. Åldrandet är individuellt och både undertecknande organisationer och Statens Medicinsk-Etiska Råd avråder för sådana åldersgränser.

 

SKL:s riktlinjer är dessutom otydliga gällande transpersoner, och språket i riktlinjerna utgår från att kvinnor har ägg och män har spermier. I samband med att steriliseringskravet slopades vid könsbekräftande behandlingar, så uttalade regeringen att transpersoner har rätt till assisterad befruktning.

 

– Transpersoner har rätt till assisterad befruktning men i praktiken har det uppstått en osäkerhet hos hälso- och sjukvårdspersonal, berättar Frida Sandegård på RFSL. Det leder till att transpersoners behandling dröjer i onödan medan missförstånd reds ut.

 

Organisationerna vill också att DO tittar på Regionernas tillämpning av SKL:s riktlinjer. I Region Skåne ges möjligheten till assisterad befruktning för olikkönade par under 25 år om någon i paret har en diagnos som inte möjliggör för dem att bli gravida på egen hand. Men motsvarande möjlighet saknas för samkönade par, vilket innebär en otillåten diskriminering.

 

– Det finns inte utrymme i lagen för Regionerna att ha olika regler för samkönade och olikkönade. Det som sker är en tydlig diskriminering på grund av sexuell läggning. Vi vill därför att DO:s tillsyn även ska omfatta Regionernas tillämpning av SKL:s riktlinjer, eftersom det är där ofrivilligt barnlösa möter hälso- och sjukvården och ska få sina rättigheter uppfyllda, säger Sara Bäckström på RFSU.

 

 

RFSU

RFSL

Malmö mot Diskriminering

Byrån mot diskriminering Östergötland

Örebro rättighetscenter

Föreningen Längtan

 

Kontaktperson på Malmö mot Diskriminering

Johanna Ingemarsson

Tel: 070-2971118

E-post: johanna.ingemarsson@malmomotdiskriminering.se

 

Pressmeddelandet som .pdf

 

Publicerat 15/3 2017 i kategorin Okategoriserade.